• Frank Holme, leiar@symjing.no 
  • Greta Belaglovie, kasserar
  • Petrikke Monsen, styremedlem
  • Jenny Råheim, styremedlem
  • Lars Idar Vegsund, styremedlem
  • Harald Aamot, Styremedlem


  • Olaug Stubhaug, valnemnd
  • Odd Magne Grimeland, valnemnd